Majidreza Rahnavard, Toomaj Salehi, Akbar Ghafari, Hamid Ghare-Hasanlou und Farzaneh Ghare-Hasanlou, Ebrahim Rigi (v.l.n.r.) © Privat